Pradinis ugdymas

Informuojame, kad centre vykdomas pradinio ugdymo mokymas.
Reikalingi dokumentai:
  1. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  2. 2 nuotraukos dokumentams;
  3. medicinos pažyma apie vaiko sveikatą ( ją galėsite pateikti iki rugsėjo 1 d).

Pradinių klasių mokiniai mokosi naudodamiesi integruotu vadovėlio „Vaivorykštė“ komplektu.

Integruotas vadovėlis leidžia dirbti nuosekliai ir sistemingai. Nuoseklumą užtikrina ne epizodinis, o kasdienis skirtingų disciplinų integravimas ir metodiškai rišlus kalbų, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, muzikos, etikos, šokio dalykų medžiagos pateikimas. Ugdymo sistemiškumas pagrįstas tuo, kad integruotas mokymas aprėpia visą Pradinio ugdymo bendrąją programą. Visi mokomieji dalykai, net ir turėdami savitų uždavinių, siekia bendro tikslo – padėti įgyti vertybinių nuostatų, žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų prisitaikyti ir sėkmingai veikti greitai kintančioje aplinkoje.

Daug dėmesio skiriama kūrybiškumui ir mokėjimui mokytis. Mokiniai motyvuojami kūrybiškai mąstyti ir veikti kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Kūrybiškumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu kelti idėjas, kritiškai mąstyti, vertinti, ieškoti sąsajų ir galimų sprendimų variantų, todėl tampa aktualus visoms disciplinoms ir pamokoms.

Projektinių veiklų metu mokiniai ne tik įtvirtina dalykines žinias, bet ir mokosi pritaikyti jas praktiškai.

Mokomųjų dalykų integravimas ypač svarbus pradiniu ugdymo tarpsniu, nes šio amžiaus mokiniai suvokia aplinką kaip nedalomą visumą.

Kiekviena klasė aprūpinta IT įranga, veikia daug nemokamų būrelių, iki 17 val. vaikai gali lankyti nemokamą pailgintos dienos grupę. Centre yra valgykla (maistas šviežias, gaminamas tą pačią dieną).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis telefonu +370 5 235 22 23