Investicija į ateitį

2021 metais pradėjome vykdyti  ES  fondo projekto „Parama subjektams, įgyvendinantiems tarptautinį bendradarbiavimą“  dotuojamą veiklą  „Investicija į ateitį“.

Projektą realizuoja Konino aukštoji vadybos mokykla (Lenkija). Mūsų mokymo centras esame partneriai.  Pastebėta, kad  kartais akademinės ir darbdavių bendruomenės nesugeba simetriškai bendradarbiauti, vadovaujasi kitais logikos principais, o kartais nesuranda bendros kalbos. Iškilo  akademinės bendruomenės  ir ūkinės veiklos subjektų  bendradarbiavimo poreikis. Šių subjektų sklandus bendradarbiavimas pagerintų mokymosi kokybę, tikslingumą, efektyvumą, užtikrintų parengtų bei rengiamų specialistų gebėjimų ir kompetencijų atitiktį darbo rinkai.

Mūsų mokymo centrui projekto veikla yra galimybė tobulinti  bendradarbiavimo su darbdaviais veiklas tarptautiniu aspektu.  Įvyko du nuotoliniai susitikimai su Konino aukštosios vadybos mokyklos  Rektoriumi, akademinės bendruomenės atstovais. Buvo aptarti projekto: tikslas, uždaviniai, veiklos, tyrimai, susitikimai, dalijamasi patirtimi, numatyti planai šios srities aspektams įgyvendinti. Svarbu išsiaiškinti rengiamų specialistų žinių bei praktinių gebėjimų spragas ir galimybes joms kompensuoti.

Projekto veiklos pagerins strateginių sprendimų priėmimą, socialinių partnerių įsitraukimo juos priimant,  naujų mokymo programų rengimo  ir vykdomų  įgyvendinimo atitiktį darbo rinkos poreikiams. Tai svarbi investicija į ateitį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Jarmalkovič